பாலா(ழா)ய்ப் போகும் பணம்:

கஞ்சிக்கும் வழியின்றி தன்

குடும்பம் கதறும் சத்தம் கேட்டும்

கேளாமல்

‘கட் அவுட்’டிற்கு

பாலாபிஷேகம் செய்கிறான்,

தன்னை அறியாத தலைவனுக்காக

தன் தலை விதி

மறந்தே!!!!!!!

பாழாய் போகிறதே

மூடணின் பணம்

பாலாய்

போகிறதே!!!!!!!!!!!!!

1 comment: