மகானாயினும் மந்திரியாயினும்..

மாட்டிக் கொள்ளும் வரை தான்

மதிப்பும் மரியாதையும்,

மகானாயினும் மந்திரியாயினும்... ..

No comments:

Post a Comment