நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் பொய் தானோ??!

தூணிலும் இருப்பான்!

சிறு துரும்பிலும் இருப்பான்!

என்று உரைப்பாயே,

பின்பு ,

ஏனடா வணங்குவதற்காக, 'சிலைகள்' வடித்தாய் ??????

முட்டாள் மானிடா!!!!....

உன்னிலும் இருப்பான்!

உன் கண்ணிலும் இருப்பான்!

என்று உரைப்பாயே,

பின்பு,

ஏனடா கடவுளுக்காக, 'கோவில்கள்' கட்டினாய்??????

குருட்டு மானிடா!!!!..

ஒரு வேளை...

"நீ சொன்னதெல்லாம் பொய்"

என்று நிரூபிக்க தானோ??!!No comments:

Post a Comment