ஏன் அய்யா சிரிக்கின்றாய்??


ஏன் அய்யா சிரிக்கின்றாய்??


'உன் படம் பதித்த பணமின்றி இந்நாட்டில்,


ஒரு முடியும் மடங்காது' என்று ஏளனமா???


No comments:

Post a Comment