அரசியல்வாதிகள் நேர்மையானவர்களே.

உண்மை கலந்திடாத தூய பொய்களை,
துணிந்து உரைத்திடும் அரசியல்வாதிகள்

நேர்மையானவர்கள்;

வெற்றி பெறும் கட்சிகளை,

விரைந்து சென்று ஒட்டி கொள்ளும் அரசியல்வாதிகள்

நேர்மையானவர்கள்;

படிக்க தெரியாவிட்டலும்,

படித்தவர்களையும் ஏமாற்றும் வண்ணம் பேசத் தெரிந்த அரசியல்வாதிகள்

நேர்மையானவர்களே!!!!..

நேர்மையில் நிமிர்ந்து நிற்கும் அவனை

வளைத்திட எவனால் முடியும்??No comments:

Post a Comment