காணிக்கை...!!!

"எனக்கு வீடு கட்ட வேண்டும்;

என் பிள்ளைகளை அனுப்புகிறேன்,

அவர்களிடம் பணம் கொடுத்து அனுப்பு...", என்று

கடவுள் என்னிடம் சொல்லட்டும்,

நிச்சயமாய் கொடுக்கிறேன்,

இரண்டு ரூபாய்கள்,

காணிக்கையாக.!!


No comments:

Post a Comment