நீ மறந்தால்...

சுவாசத்தின் சுமை தாழாமல் என்

வலப்பக்க நுரையீரல் கீழே விழுந்து உடையுமடி

இடப்பக்க இதயத்தினில் நீ இருந்து சமண் செய்ய மறந்தால்...


No comments:

Post a Comment