ஆசை கொண்டேன்...

ஆண்டவனாய் பிறந்திருக்க ஆசை கொண்டேன் ,

கடற்கரை மணலில் ,

உன் கால் சுவடுகளை அழித்திடும் அலைகளை ,

அசையாமல் அப்படியே நிறுத்தி வைத்து உன் சுவடுகள் அருகில் நானும் சிலையாய் போக...


No comments:

Post a Comment