வீணாய் கழித்தேனடி...

ஐயிரண்டு மாதங்கள் வீணாய் கழித்தேனடி ,

நீ சுவாசித்த காற்றினை சுவாசிக்க முடியாமல் ,

கருவறையிலே...


No comments:

Post a Comment