உதடுகள் முணுமுணுக்குதே...

உதடுகள் ஓயும் வரை, உன் பெயரை உச்சரிக்க முடிவு செய்தேன்,

மண்ணுக்குள் புதைக்கும் பொழுதும் என் உதடுகள் முணுமுணுக்குதே...


No comments:

Post a Comment