பூ-விரல்

பூ-விரல் கொண்டு மெதுவாய்,

என் உள்ளங்கையில் நீ கோலமிட,

உன் பால் விழி பார்த்துக் கொண்டே, எங்கோ தொலைவில்,

பால்வழி அண்டம் கடந்து,

வாழ்வதாய் ஓர் உணர்வு.


No comments:

Post a Comment