பொழிந்திடும் - இன்பம்

ஊற்றெனப் பெருகி,

கடலெனத் தேங்கி,

அலையென அலைந்து,

மழையெனப் பொழிந்திடும் - இன்பம்,

எரி மலையென வெடித்து, சிதறிடும் - துன்பம்.

இத்தனை அதிசயம் உன் பெயர் உச்சரிக்கும் ஓர் நொடியினிலேயே!!No comments:

Post a Comment