நான் கரைந்தேன்

இல்லை இல்லை என நீ சொல்ல, அதை

மெல்ல மெல்ல நான் மறுத்தேன், உன் மனதை

வெல்ல வெல்ல தினம் தவித்தேன், நீ விலகிச்

செல்ல செல்ல நான் துடித்தேன்,

- ஒரு வழியாய் நீ, காதலை

சொல்ல சொல்ல நான் கரைந்தேன், எ(ன்)னை மறந்தேன்.

No comments:

Post a Comment