வெட்கம் !

வெய்யோனே!!


நட்ட நடு நெற்றி தன்னில்

நீ இட்ட ஒரு முத்தத்தினில்

வெட்கம் கொண்டே சிவக்குது கீழ் வானம்

நீ கீழிறங்கும் போதினிலே;


கண் கொள்ளாக் காட்சி அதை காணாமல்

நீ போனாயோ

கண் காணாமல்...

No comments:

Post a Comment