ஐயம்

இதுவரை இல்லாமல் இன்று புதிதாய்

இறப்பினை கண்டு பயம் கொள்கிறேன்,

இறந்த பின்னும் உன்னை நினைத்திடும் சுகம் கிடைக்குமா என்று தெரியாமல்...


No comments:

Post a Comment