விழி வார்த்தைகள்


விழி இரண்டே போதுமே , மொழி ஒன்றும் தேவையா

நாம் இருவரும் பேசிக் கொள்ள ?

No comments:

Post a Comment