வார்த்தை மீன்கள்

நீ அருகில் வருகையில் ஏனோ, என்

தொண்டை குழியில் வீழ்ந்திடும் நீர் வீழ்ச்சி தன்னில்

மாட்டி மடிந்திடும் வார்த்தை மீன்கள்,

என் காதலை நான் சொல்லிடும் முன்னே!!


No comments:

Post a Comment