பதில் கடிதம் தொடுப்பாய்!

மணிக்கொரு கடிதம் மனதினில் முடித்து;
செல்லும் இடமெல்லாம் அதை தான் சுமந்து
நீ இல்லா இடம் எல்லாம் இருப்பதாய் நடித்து
வருடங்கள் பல கொடுத்தும் வந்தேன், என் கவியே!
நீ என்று பதில் கடிதம் தொடுப்பாய் என்றே!

No comments:

Post a Comment